EDS - Elgregion Drammen Sør er navnet på en elgregion rettet mot forvaltning av en felles elgstamme. Elgregionen er basert på frivillig deltagelse av jaktrettshavere / grunneiere innen området. Hjortestammen vil også bli overvåket innen Drammen Sør, men rådyr vil ikke bli inkludert i forvaltningen.
Elgregion Drammen Sør (EDS) anbefaler forvaltning, men det er storvaldene som fatter de endlige beslutninger og bestemmer fellingskvoten.

Formålet med Elgregion Drammen Sør er å sikre en forvaltning av den felles elgstammen på en enhetlig måte, slik at:
Livdyrene i elgstammen skal være produktive, store og eldre enn 3 år.
Elgstammen bør inneholde nok store okser til å oppnå høy produktivitet.
Produktiviteten i elgstammen skal være god.
Antall sette kalver pr. sette kyr fra "Sett Elg" skjema skal være høyere enn 0,65.
Årskalver bør i gjennomsnitt veie over 65 kg.
Gjenomsnittsvekt for 1,5-åringer bør være over 125 kg for kviger og 135 kg for hanndyr.
Elgstammens størrelse må tilpasses næringstilgangen (naturlig beite, nye hogstflater og foring).
Beiteskader på innmark og utmark skal holdes lave.
Trafikkskader og dyretragedier skal unngås mest mulig.
Jaktreglene og jaktutøvelsen skal oppfattes som seriøse av publikum.

Sist oppdatert 2015-03-09 av Bjørn Braathen.

Styremedlemmene i EDS 2013.
Vedtekter for EDS (uendret).
Årsplan for styret 2010-2012.
Referater fra årsmøtene.

STATISTIKK:
Statistikk fra 2014
Statistikk fra 2013
Statistikk fra 2012
Tanndata 2006-2012
Statistikk fra 2011
Statistikk fra 2010
Statistikk fra 2009
Statistikk fra 2008
Statistikk fra 2007
Statistikk fra 2006
Statistikk fra 2005
Statistikk fra 2004


Lenke til Hjorteviltregistret.no der man kan rapportere på Sett Elg data.
Lenke til Hjortevilt.no der man kan føre Sett Elg skjema elektronisk.
Statistikkskjema for EDS, sett takker og vekter som PDF

Ny jakttid på hjort blir fra og med 1. september til og med 23. desember.
Forskrift om jakt og fangsttider 2012-2017I Årsplanen har grunneierne gitt oss følgende krav:
Antall sette kalver pr. sette kyr fra "Sett Elg" skjema skal være høyere enn 0,65.
Årskalver bør i gjennomsnitt veie over 65 kg.
Gjenomsnittsvekt for 1,5-åringer bør være over 130 kg.

Statistikk Elgregion Drammen Sør


Sette takker i Elgregion Drammen Sør

Området avgrenses av vassdraget som renner fra Hillestadvannet, gjennom Bergsvannet, Eikern og Fiskumvannet, ned Vestfosselva og Drammeselva og ut Drammensfjorden til Sande. Den naturlige avgrensningen skapt av vassdraget, bosetting, dyrket mark, veier og fjord gjør dette til et område som elgstammen bruker hele året og tilfredsstiller dermed kravet til en hjorteviltregion ihht. Forskrift til forvaltning av hjortevilt. Drammen Sør består i 2001 stort sett av arealer inkludert i de fem storvaldene Østskogen, Vestre Sande, Selvik Bruk, Østre Hof og Sirikirke, tilsammen ca. 400.000 mål. Området er fordelt på 2 fylker og 7 kommuner.
Kart over Elgregion Drammen Sør

Eldre referater og rapporter:

Nyheter, arrangementer.

Sluttrapport fra Prosjekt Bærekraftig forvaltning av elg og hjort i Elgregion Drammen Sør - EDS.

Ny rapport: Overvåkning av Hjortevilt (6,8 Mb)

Jegerdagsverk og fellingsresultater 2003
Kalver og ungdyr 2003
Forholdet mellom okser og kyr 2003
Fordeling av kalver på kjønn 2003
Til toppen