GENERELLE VEDTEKTER

§1. Virkeområde

Drammen Sør er navnet på en elgregion rettet mot forvaltning av en felles elgstamme. Elgregionen er basert på frivillig deltagelse av jaktrettshavere innen området. Hjortestammen vil også bli overvåket innen Drammen Sør, men rådyr vil ikke bli inkludert i forvaltningen.

Området avgrenses av vassdraget som renner fra Hillestadvannet, gjennom Bergsvannet, Eikern og Fiskumvannet, ned Vestfosselva og Drammeselva og ut Drammensfjorden til Sande. Den naturlige avgrensningen skapt av vassdraget, bosetting, dyrket mark, veier og fjord gjør dette til et område som elgstammen bruker hele året og tilfredsstiller dermed kravet til en hjorteviltregion ihht. Forskrift til forvaltning av hjortevilt. Drammen Sør består stort sett av arealer inkludert i de fem storvaldene Østskogen, Vestre Sande, Selvik Bruk, Østre Hof og Sirikirke, tilsammen ca. 400.000 mål. Området er fordelt på 2 fylker og 7 kommuner.

§2. Formål

Formålet med Drammen Sør er å sikre en forvaltning av den felles elgstammen på en enhetlig måte, slik at:
- Elgstammen skal være sunn og livskraftig med dyr i god kondisjon.
- Elgstammen skal ha en god fordeling på alder og kjønn.
- Beiteskader på innmark og utmark skal holdes lave.
- Trafikkskader og dyretragedier skal unngås mest mulig.
- Jaktreglene og jaktutøvelsen skal oppfattes som seriøse av publikum.

§3. Årsmøte

Årsmøtet i Elgregion Drammen Sør består av representanter for jaktrettshavere i virkeområdet. Hver av de fem storvaldene kan stille med inntil fem stemmeberettige representanter på årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. april. Styret innkaller til årsmøte én måned før møtet. Innkallingen skal ha fullstendig saksliste. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:
- Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
- Velge revisor for inneværende år
- Vedta regnskap for foregående år
- Behandle og godkjenne styrets årsmelding
- Vedta budsjett for neste år
- Prioritere aktiviteter nevnt i Elgregion Drammen Sør's Driftplan for valgperioden
- Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, dog ikke i perioden 15. Juni til 15. August. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må ha fullstendig saksliste og skje en måned før møtet.

§4. Styre

Jaktrettshaverne skal ha en representant fra hver av de fem storvaldene innen elgregionen i styret. Disse representantene, med personlige vararepresentanter, velges av storvaldene. Elgregionen kan tilsette en sekretær, dog uten stemmerett.

§5. Valgperiode

Hvert storvald innenfor virkes området Drammen Sør skal ha en driftsplan med sammenfallende varighet på 3 år iht. "Forskrift til forvaltning av hjortevilt". Første planperiode blir fra år 2001 til og med år 2003.

§6. Stemmerettsregler

Årsmøtet avgjør vedtekt endringer med to tredjedels flertall av fremmøtte stemmeberettigede representanter. Alle andre saker avgjøres med simpelt flertall av fremmøtte stemmeberettigede representanter. Ved stemmelikhet i årsmøtet er styrets flertall utslagsgivende.

Styret i Drammen Sør velger selv sine roller som leder, nestleder, sekretær og kasserer med alminnelig flertall for en periode som tilsvarer valgperioden. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Flest mulige vedtak bør være enstemmige. Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter for storvaldene er til stede.

§7. Oppgaver for styret

Styret skal hvert år:
- Utarbeide regnskap for foregående år
- Utarbeide styrets årsmelding
- Forslå budsjett og aktivitetsliste for neste år
- Innkalle til årsmøte
- Innhente forslag fra storvald/jaktrettshavere

Styret skal føre referater fra sine møter. Videre skal styret arbeide iht. målsettingen og prioritere de arbeidsoppgaver som er nevnt i Elgregion Drammen Sør sin Driftplan for valgperioden.

§8. Tvister

Tvister søkes løst ved minnelig ordning. Oppnås ikke dette benyttes f.eks. fylkesmannens forvaltningsansvarlige. Hvis det ikke er mulig å komme til enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver, formannen oppnevnes av sorenskriveren.

§9. Økonomi

Det kan kreves inn en avgift for hver fellingstillatelse i området, til dekning av f.eks. sekretærhjelp, beitetaksering, kurs og andre gjøremål nevnt i Driftsplan for perioden.

§10. Vedtekt endringer

Forslag til endring av generelle vedtekter fremmes skriftlig til styret innen 15. Desember. Styret plikter å fremme slike forslag på innkalling til årsmøte.

§11. Ikrafttreden / utmelding

Disse vedtektene gjelder fra undertegnelse av dette dokumentet og inntil videre. Et storvald kan trekke seg ut av Drammen Sør med skriftlig brev innen 1. Juni. Utmeldelsen gjelder fra 1. Januar året etter. Ved utmelding av Drammen Sør har et medlem ikke rett til refusjon av innbetalte midler.

§12. Oppløsning

Elgregionen Drammen Sør oppløses hvis 3 av storvaldene trekker seg ut med skriftlig brev innen 1. Juni samme år. Utmeldelsen gjelder fra 1. Januar året etter. Elgregionens aktiva fordeles i så fall etter innskutt kapital de tre foregående år.

§13. Signaturer

Jaktrettshavere: Signatur Tid/sted

Østskogen Storvald ______________________ _____________

Vestre Sande Storvald ______________________ _____________

Østre Hof Storvald ______________________ _____________

Selvik Bruk Storvald m.fl. ______________________ _____________

Sirikirke Storvald ______________________ _____________


GENERELLE VEDTEKTER (forrige versjon)

§1. Virkeområde Drammen Sør er navnet på en elgregion rettet mot forvaltning av en felles elgstamme. Elgregionen er basert på frivillig deltagelse av jaktrettshavere innen området. Hjortestammen vil også bli overvåket innen Drammen Sør, men rådyr vil ikke bli inkludert i forvaltningen.

Området avgrenses av vassdraget som renner fra Hillestadvannet, gjennom Bergsvannet, Eikern og Fiskumvannet, ned Vestfosselva og Drammeselva og ut Drammensfjorden til Sande. Den naturlige avgrensningen skapt av vassdraget, bosetting, dyrket mark, veier og fjord gjør dette til et område som elgstammen bruker hele året og tilfredsstiller dermed kravet til en hjorteviltregion ihht. Forskrift til forvaltning av hjortevilt. Drammen Sør består i 2001 stort sett av arealer inkludert i de fem storvaldene Østskogen, Vestre Sande, Selvik Bruk, Østre Hof og Sirikirke, tilsammen ca. 400.000 mål. Området er fordelt på 2 fylker og 7 kommuner.

§2. Formål Formålet med Drammen Sør er å sikre en forvaltning av den felles elgstammen på en enhetlig måte, slik at: - Elgstammen skal være sunn og livskraftig med dyr i god kondisjon. - Elgstammen skal ha en god fordeling på alder og kjønn. - Beiteskader på innmark og utmark skal holdes konstant lave. - Trafikkskader og dyretragedier skal unngås mest mulig. - Jaktreglene og jaktutøvelsen skal oppfattes som seriøse av publikum.

§3. Årsmøte Årsmøtet i Elgregion Drammen Sør består av representanter for jaktrettshavere i virkeområdet. Hver av de fem storvaldene kan stille med inntil fem stemmeberettige representanter på årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. april. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. april. Styret innkaller til årsmøte en måned før møtet. Innkallingen skal ha fullstendig saksliste. Årsmøtet skal: - Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen. - Velge revisor for inneværende år - Vedta regnskap for foregående år - Behandle og godkjenne styrets årsmelding - Vedta budsjett for neste år - Prioritere aktiviteter nevnt i Elgregion Drammen Sør's Driftplan for valgperioden - Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, dog ikke i perioden 15. Juni til 15. August. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må ha fullstendig saksliste og skje en måned før møtet.

§4. Styre Jaktrettshaverne skal ha en representant fra hver av de fem storvaldene innen elgregionen i styret. Disse representantene, med personlige vararepresentanter, velges av storvaldene. Elgregionen kan tilsette en sekretær, dog uten stemmerett.

§5. Valgperiode Hvert storvald innenfor virkesområdet Drammen Sør skal ha en driftsplan med sammenfallende varighet på 3 år ihht."Forskrift til forvaltning av hjortevilt". Første planperiode blir fra år 2001 til og med år 2003.

§6. Stemmerettsregler Årsmøtet avgjør vedteksendringer med to tredjedels flertall av fremmøtte, stemmeberettige representanter. Alle andre saker avgjøres med simpelt flertall av fremmøtte, stemmeberettige representanter. Ved stemmelikhet i årsmøtet er styrets flertall utslagsgivende.

Styret i Drammen Sør velger selv sine roller som leder, nestleder, sekretær og kasserer med alminnelig flertall for en periode som tilsvarer valgperioden. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Flest mulige vedtak bør være enstemmige. Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter for storvaldene er tilstede.

§7. Oppgaver for styret Styret skal hvert år: - Utarbeide regnskap for foregående år - Utarbeide styrets årsmelding - Forslå budsjett og aktivitetsliste for neste år - Innkalle til årsmøte - Innhente forslag fra storvald/jaktrettshavere

Styret skal føre referater fra sine møter. Videre skal styret arbeide ihht. målsettingen og prioritere de arbeidsoppgaver som er nevnt i Elgregion Drammen Sør's Driftplan for valgperioden.

§8. Tvister Tvister søkes løst ved minnelig ordning. Oppnås ikke dette benyttes f.eks. fylkesmannens forvaltningsansvarlige. Hvis det ikke er mulig å komme til enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver, formannen oppnevnes av sorenskriveren.

§9. Økonomi Det kan kreves inn en avgift for hver fellingstillatelse i området, til dekning av f.eks. sekretærhjelp, CERSIM, beitetaksering, kurs og andre gjøremålene nevnt i Driftsplan for perioden.

§10. Vedtekstendringer Forslag til endring av generelle vedtekter fremmes skriftlig til styret innen 15. Desember. Styret plikter å fremme slike forslag på innkalling til årsmøte.

§11. Ikrafttreden / utmelding Disse vedtektene gjelder fra undertegnelse av dette dokumentet og inntil videre. Et storvald kan trekke seg ut av Drammen Sør med skriftlig brev innen 1. Juni. Utmeldelsen gjelder fra 1. Januar året etter. Ved utmelding av Drammen Sør har et medlem ikke rett til refusjon av innbetalte midler.

§12. Oppløsning Elgregionen Drammen Sør oppløses hvis 3 av storvaldene trekker seg ut med skriftlig brev innen 1. Juni. Utmeldelsen gjelder fra 1. Januar året etter. Elgregionens aktiva fordeles i så fall etter innskutt kapital de tre foregående år.

§13. Signaturer

Jaktrettshavere: Signatur Tid/stedØstskogen Storvald ______________________ _____________

Vestre Sande Storvald ______________________ _____________

Østre Hof Storvald ______________________ _____________

Selvik Bruk Storvald m.fl. ______________________ _____________

Sirikirke Storvald ______________________ _____________