Sluttrapport fra Prosjekt Bærekraftig forvaltning av elg og hjort i Elgregion Drammen Sør - EDS.1. Innledning, geologi (2,6Mb)

2. Elgbeitetaksering (4,2 Mb)

3. Elgbeitetaksering (7,4 Mb)

4. Elgbeitetaksering og hogstaktivitet (0,4 Mb)

5. Statistikk (0,4 Mb)

6. Statistikk (8,8 Mb

7. Sett Takker (5,0 Mb)

8. Vekter, husdyr, hjort (0,7 Mb)

9. Anbefalt forvaltning av elg (0,4 Mb)De 5 delrapportene for hvert storvald (ca. 2 Mb hver).

Sluttrapport Selvik Bruk 2007

Sluttrapport Østskogen 2007 - del 1

Sluttrapport Østskogen 2007 - del 2

Sluttrapport Vestre Sande 2007 - del 1

Sluttrapport Vestre Sande 2007 - del 2

Sluttrapport Hof Øst 2007 - del 1

Sluttrapport Hof Øst 2007 - del 2

Sluttrapport Sirikirke 2007Så vil det snart komme nye aktiviteter basert på rapporten.

Jeg jobber med et brev til skogeierne, om driftsform og tynning, for å bevare elgbeitene og også få fram skog. Kom gjerne med innspill:

Tittel: Skogsdrift og elgforvaltning

På høy bonitet
- Flatehugster gjerne større enn 10 mål.
- Ingen sprøyting, elgen vil holde krattskogen nede.
- Rydde løv ned i beitehøyde, dette gir både elgbeite og jordforbedring. Dessuten vil ikke krattskogen skyte fra rota.

På lav bonitet, typisk furuskog.
Plukkhugst / tynning for å kultivere halvskyggeskog og øke produksjon av blåbærlyng. Blåbærlyng er godt elgbeite.


Vi skal jobbe videre med elgmøkk-analyser. Gjerne fra vårt beste område nord i Sirikirke.

Sett takker skal vi analysere videre, mot tannanalysene.

Utvikling av elgbeite basert på tidligere hogst.

Jeg vil gjerne teste Olav Hjeljords teori om beite på bjørk.
Kutte bjørk i 1 meters høyde med motorsag, true dem ned i busk, og sjekke beiting av nye toppskudd.Til Toppen