REFERAT FRA ÅRSMØTET 2005-04-26 PÅ ANDORSRUDKOMMER SENERE

NÅR JEG FINNER DET IGJEN.


ÅRSRAPPORT FOR 2004

Drammen Sør Elgregion består av driftsplanområdene: Østskogen, Selvik Bruk, Sirikirke, Vestre Sande og Hof Øst.

Styret i regionen: Svein Grepperud, Erik Juel, Bjørn Braathen, Bernt Bonden og Einar G. Løken Styreleder fram til årsmøtet: Erik Juel Styreleder resten av året: Bjørn Braathen Kasserer: Erik Juel Sekretær: Jan Grønseth

Aktiviteter i 2004

Regionen har lagt bak seg et svært aktivt år med tunge arbeidsoppgaver og stor innsats fra mange innen regionen.

1. Komplett statistikk Regionen har gått til innkjøp av eget dataprogram i samarbeid med Eikern/Lågen Elgregion. Berit Nordby er engasjert til å arbeide med selve innsamlingen av data, sette dette i system og foreta selve registreringen. Regionens sekretær bearbeider datamaterialet og kommer med råd ut fra dette. For de fleste driftsplanområder foreligger komplett data for sett elg, felt elg og vekter fra 1994, for de øvrige fra 1997.

2. Eldre statistikk Gjennom sitt langvarige arbeid og erfaring med elgforvaltning sitter Ludvik Lørdal fra Sande med svært interessant materiell. Regionen har fått bruke dette materiellet, noe som har gitt oss viktige referanser mellom tidligere og nåværende elgstamme. Dette materiellet er også videreformidlet til elgforsker Olav Hjeljord ved Norges Landbrukshøyskole.

3. Forhold vedr. utbygging av vei / jernbane og næringsvirksomhet Regionen er aktivt engasjert i problemer med manglende gjerding ved utbygging av veier / jernbane, og regionen har vært delaktig i befaringer hvor utbygging av næringsvirksomhet berører elgens mattilgang, trekkveier og leveområde.

4. Stormøte i Hof Den 10. mars arrangerte regionen stormøte i Hof. Temat ”Ulven og elgen” ble belyst gjennom foredrag ved ulveforsker Petter Wabakken og berørt grunneier Christian Mathisen. Ellers ble det lagt fram lokal statistikk og forvaltningsmål / råd for både Drammen Sør Elgregion og Eikern/Lågen Elgregion. Det ble også presentert de første resultater av prosjektet ”Utvidet jakttid” som er igangsatt av DN i Trondheim. Hele 360 tilhørere møtte opp i Samfunnshuset i Hof, og responsen på møtet har i ettertid vært svært positiv. Arrangementet fikk god dekning i flere media.

5. Viderutvikling av statistikk Som et ledd i en optimal elgforvaltning ble det fra og med 2004 innført et skjema med registrering av ”Sett takker” for alle okser 1 ½ år og eldre. Samtlige jaktfelt har deltatt i ordningen, og regionen vil kunne hente ut viktig informasjon med tanke på størrelse og alderssammensetning av okser i elgstammen. Dette blir et viktig bidrag når det nå er satt økt fokus på oksenes betydning for produktivitet og vektutvikling.

6. Høringsuttalelse til regjeringens rovviltmelding I forbindelse med rovviltmeldingen som ble sluttbehandlet i Stortinget i løpet av 2004 har regionen engasjert seg, og det ble sendt en høringsuttalelse vedr. ulike sider av rovviltforvaltningen.

7. Vedtekter Bjørn Braathen fra Sirikirke gjorde et forarbeid med forslag til nye og oppdaterte vedtekter for regionen. Det ble påpekt behov for noen endringer, og samlet blir dette lagt fram for årsmøtet i 2005.

8. Driftsplan for årene 2004 – 2006 Bjørn Braathen fra Sirikirke kom med et forslag til ny driftsplan for regionen. Driftsplanen ble endret på noen punkt etter forslag på årsmøtet.

9. Kontakt med offentlige myndigheter Regionen har hatt et meget godt samarbeid med viltforvalterne i kommunene og hos Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold.

10. Internett Bjørn Braathen legger ut statistikken på internett: http://www.tryterud.no/eds/index.html

I løpet av 2004 har regionen hatt 3 styremøter og avholdt ordinært årsmøte. Styret i regionen og sekretær vil takke for innsatsen som er lagt ned i løpet av 2004. Likeså vil regionen takke kommunale viltforvaltere og Fylkesmannens viltforvaltere for det svært gode samarbeidet.

På vegne av styret i EDS,

Bjørn Braathen


Elgregion Eikern/Lågen arrangerte til Elgmøte i Hof tirsdag 8. mars 2005 kl 19:00

Invitasjonen som .PDF Acrobat


elgregion eds EDS årsmøte beitetaksering beite elg elgforvaltning elg hof elg elgregion møte stormøte hof elg elgmøte elgbeite takseringTil toppen