Følgende tabeller viser andel av kalver i forhold til kyr. Sett kalv pr. ku: Antall sette kalver delt på antall sette kyr. Forholdet bør ligge på 0,7 eller over. Tvillingrate: Antall sette kalver delt på antall sette kyr som var sammen med kalv. Forholdet bør ligge på 1,2. Det kan være veldig få observasjoner av tvillingku.

Forholdet mellom sette elgkuer og okser har hele tiden vært godt i Sirikirke, forholdstallet bør være under 1,5. De siste årene har vi jobbet bevisst for å bedre dette ved å spare på oksene. Dette har vi lykkes med. Teorien er at med mange og store okser blir kuene bedekket tidlig, kalvene blir født tidlig om våren, og vi får store dyr. Kanskje det vil bli født flere hannkalver også.

Skutte ungdyr (årskalver og halvannetåringer) i prosent, måltallet er mer enn 65%. Ved å skyte mange ungdyr vil vi beholde livdyrene (eldre kuer og okser). Dermed får vi en mer produktiv elgstamme. Kuer som veier over 190 kg (slaktevekt) på høsten får gjerne tvillingkalver.

Tilt toppen